Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Souhrnná zpráva – projekt ekologie a ochrana ptáků

Projekt probíhal v průběhu celého školního roku 2018/2019. Autorem projektu je koordinátor EVVO na MGO, RNDr. Rostislav Herrmann. Prtojekt proběhl s finanční podporou 70 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Prostředky byly využity zejména ke zlepšení materiálního vybavení školy pro výuku biologie. Tak bylo zakoupeno 8 dalekohledů Nikon 10–22×50A211 ACULON (využívány v rámci terénních exkurzí) a trinokulární preparační mikroskop DSTM 723W 1,3 LED ACU s kamerou na třetím výstupu (využíván v rámci preparačních laboratorních aktivit – studenti mohou na digitálním výstupu sledovat práci pedagoga a postupovat u vlasních přístrojů podle něj). Celkově bylo v rámci programu realizováno 35 jednotlivých akcí pro 1124 účastníků. Plánováno bylo 24 akcí. Navýšen byl především počet terénních exkurzí.

Hlavní prioritou projektu byla podpora badatelství v okruhu přírodních věd. K dalším cílům patřily aktivity související s podporou vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na EVVO a podpora aktivit v zahradách.

Realizace terénních exkurzí: plánováno bylo celkem 8 exkurzí, vždy pro 20 studentů. Ve skutečnosti bylo uspořádáno 14 terénních exkurzí, celkově pro 180 studentů. Celodenní exkurze byly ze všech aktivit projektu ze strany studentů nejvýše hodnoceny. Zájem o praktickou výuku je tedy nesporný. V rámci exkurzí byly využívány dalekohledy, které byly nakoupeny z dotace k projektu. K určování pozorovaných ptáků jsme používali odbornou literaturu, která je v majetku školy.

Fotografie jsme pořizovali školním fotoaparátem plus vlastními přístroji. Studenti ale často fotografují pomocí mobilů a tabletů. Ptactvo má značnou únikovou vzdálenost a je drobné. Snímky jsou tedy ve většině případů špatné kvality. Do výstupů projektu jsme přesto vložili pouze vlastní fotografie. Projekt nepočítal s kompilací materiálů z internetu, to bylo respektováno. Na zpracování fotografií se podíleli stejní studenti, kteří se účastnili exkurzí. Dělo se tak v odborných učebnách školy, ale zejména doma. Počet zúčastněných studentů odpovídá počtu účastníků exkurzí. Celkově jsme pozorovali 67 druhů ptáků, z toho ve 40 případech jsme do výstupů projektu vložili vlastní fotografie, které byly dostatečné kvality.

Výukové programy pro žáky MGO a ZŠ vytvořil koordinátor EVVO (autor projektu). Jejich základem byly powerpointové prezentace. Realizace programů byla doplněna praktickými ukázkami. Pracovali jsme jednak s kosterním materiálem ptáků, jednak s preparačními mikroskopy, které byly pořízeny z dříve realizovaných projektů a jsou dále využívány v rámci hodin biologie, biologických seminářů a dalších aktivit. Z projektu Ekologie a ochrana ptáků jsme přikoupili trinokulární preparační mikroskop s kamerou a výstupem na počítač. Učitel, který pracuje s vlastním mikroskopem tedy může přímo demonstrovat svůj postup pomocí audiotechniky a žáci pak pracují s vlastními přístroji pode této názorné instrukce. Takový přístroj nám chyběl a byl zakoupen v souladu s projektem.

Nově pořízené powerpointové prezentace jsou na téma hnízdění našich ptáků a zajímavosti ze světa ptáků. K realizaci programu hnízdění našich ptáků jsme vyrobili také tři vzorové ptačí budky pro hnízdění sýkor. Na nich jsme přímo demonstrovali pracovní postup při jejich výrobě a soubor požadavků, které by měla správně vyrobená budka splňovat. Bylo plánováno, že proběhne celkem 5 programů, celkem pro 100 dětí. Ve skutečnosti proběhly 4 programy pro 66 dětí. To bylo ale bohatě kompenzováno větším množstvím terénních exkurzí.

Přírodovědná soutěž pro ZŠ byla realizována 14.12.2018. Přihlásilo se celkem 20 tříčlenných týmů z 11 základních škol. Mimo to soutěžily i 4 tříčlenné týmy osmiletého gymnázia z naší školy. Celkem tedy 24 týmů, 72 soutěžících žáků. Na jednotlivých soutěžních stanovištích organizačně pomáhalo 18 žáků vyšších ročníků naší školy. Účast našich starších studentů při práci s mladšími dětmi, zejména z jiných škol, považujeme za důležitou součást práce v souvislosti s vytvářením vzájemných sociálních vazeb. Celková účast žáků a studentů na akci byla tedy 90, plánováno bylo 80. Přírodovědná soutěž zahrnovala vstupní úkol – video dokumentující vlastní biologický pokus. Dále pak byly vytvořena stanoviště z oblasti fyziky, chemie, biologie a ekologie. Pro každý uvedený předmět byl připraven jednak vědomostní test, jednak laboratorní cvičení. Týmy byly tedy prověřeny důkladně.

Dny pro poznání přírody musely být z organizačních důvodů zkráceny z plánovaných dvou dnů na jeden. Nicméně, v rámci projektu to bylo kompenzováno rozšířením počtu některých jiných aktivit, zejména terénních exkurzí. Důvodem zkrácení bylo konání celostátního kola SOČ na naší škole (celostátní kolo jsme organizovali podruhé, několikrát jsme organizovali i krajská kola). Šlo o velkou akci pro stovky účastníků, která vyžaduje dlouhou přípravu. Začátek realizace se termínově kryl se Dny pro poznání přírody (jsou vázány na Den dětí a ETUR – Evropský týden udržitelního rozvoje). V rámci dnů pro poznání přírody bylo vytvořeno 5 stanovišť, na kterých se zúčastněné školy postupně střídaly. Program byl tedy celodenní. Stanoviště byla zaměřena na hnízdění našich ptáků, rostliny kolem nás, první kroky mladého geologa, chráněná území Opavska a chemické bomby (šumivé bomby do vody). Celkově se účastnilo 5 skupin, žáků ze 3 základních škol. Plánována byla účast 200 žáků, ve skutečnosti to bylo 108 žáků (včetně našich studentů, kteří pomáhali na stanovištích). Snížení počtu bylo vysvětleno výše.

Stanoviště naší školy na městských oslavách Dne Země 2019 bylo realizováno v souladu s projektem. Bylo zaměřeno na ochranu a hnízdění ptactva. Součástí byly jednak teoretické a obrazové materiály, jednak ptačí budky, podávali jsme informace o jejich výrobě. Na stanovišti byly prezentovány také praktické ukázky ptačích kostí. Měli jsme zapjčeny lebky většího množtví druhů, které byly prezentovány hlavně dětem jako „hádanka“, děti se pokoušely podle velikosti lebky a tvaru zobáku určit kterému druhu daná lebka patří. Den Země je v Opavě již tradiční akcí a veřejnost se účastní ve velmi hojném poču. Na stanovištích se střídá množství lidí, někteří si stanoviště jen prohlížejí, mnozí se vyptávají diskutují. Pracuje se i s dětmi. Provoz stanoviště naší školy zajišťoval koordinátor EVVO plus 5 studentů třetích ročníků čtyřletého gymnázia. V rámci této závěrečné zprávy vykazujeme návštěvnost 500 osob v souladu s projektem. Přesné počítání návštěvníků je prakticky nemožné, účast je každoročně masová. Naše škola mívá své stanoviště každoročně, již od prvního ročníku. Jedno z našich stanovišť bylo v minulosti prezentováno i v rámci oslav DZ na KÚ MSK.

Součástí projektu bylo i vybudování ptačích voliér na školním dvoře. Ty byly dokončeny na jaře 2019. Celkově jde o blok 6 voliér, ve kterých je nyní chován odpovídající počet druhů exotického ptactva. Voliéry s ptáky byly využity v rámci výukových programů projektu i pravidelné výuky příslušného učiva. Financování voliér bylo zajištěno z prostředků školy s přispěním ze soukromých zdrojů.

Posledním cílem projektu bylo vytvoření výukové tabule k tématice ekologie ptáků. V souladu s tématy v rámci projektu je vytvořena tabule na téma „hnízdění našich ptáků“, která doplňuje tématiku výukových programů. Vzhledem k tomu, že z předchozích projektů máme vytvořeny výstupy ve formátu 70×50cm, které jsou rámovány a vystaveny v areálu školy, vytvoříme dodatečně ještě jednu podobnou tabuli k současnému projektu a zavěsíme ji do této „galerie“ ekologických aktivit.

Spolupracujícími organizacemi v rámci programu projektu byly Moravskoslezský kraj, Natura Opava, Statutární město Opava (bez dotace), ZŠ Slavkov, ZŠ Vrchní, ZŠ TGM, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Otická, ZŠ Mařádkova, ZŠ Šrámkova, ZŠ Bolatice, ZŠ Kylešovice, ZŠ svaté Ludmily Hradec nad Moravicí, ZŠ a MŠ Štěpánkovice a ZŠ Dvorce (celkem 15 organizací, z toho 12 základních škol).

Rád bych na tomto místě upřímně poděkoval všem, kteří svou prací k realizaci projektu přispěli. Jak svým kolegyním a kolegům, tak i studentům naší školy. Děkuji také výše zmíněným organizacím za to, že se do projektu zapojily, MSK za poskytnutí dotace.

Závěrem tedy lze říci, že realizovaný projekt splnil své cíle. Přehledný soubor výstupů v číslech je úvodní součástí přílohy, která je součástí výroční zprávy EVVO a součástí zprávy o realizaci projektu pro poskytovatele dotace (MSK).

RNDr. Rostislav Herrmann.

Skip to content