Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktuální informace

Aktualizováno k 20.5.2020! 4.B maturity dle abecedy 4.C maturity dle abecedy 4.D maturity dle abecedy 8.A maturity dle abecedy

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek (zdroj MŠMT)

MATURITNÍ ZKOUŠKY NA MGO – JARO 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NUTNÉ PRO VSTUP DO ŠKOLY OD 11.5.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MGO OD 11.5.2020

Školní jídelna bude vařit od 11.5.2020 pouze pro zaměstnanace MGO
a maturanty.
Obědy je nutné si přihlásit telefonicky nebo elektronicky.
!!!Cena za oběd se mírně zvedá (DPH). Výdej: 11.00 – 13.00 hod.

PRAVIDLA školního stravování od 11.5.2020

ROZVRHY PRO MATURANTY 8.A 4.B 4.C 4.D od 11.5.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání na konci školního roku 2019/2020
Vyhláška MŠMT ČR a METODICKÝ POKYN

NÁVRH HARMONOGRAMU UVOLNĚNÍ ŠKOL – aktualizováno

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Podrobnosti najdete v další části článku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon  upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. Kritéria stanovená ředitelem školy a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se rovněž nemění.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednouUchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy, na které uchazeč podal přihlášku.

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této osmidenní lhůty pak uchazečům běží pětidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

Nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Z důvodu urychlení procesu přijímání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Ředitel školy může (podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče) přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Škola učiní kroky, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Zápisový lístek musí být ve škole odevzdán do pěti pracovních dnů. Tato lhůta se počítá od konce osmidenní lhůty pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Platí pro řádný i pro náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

 
Mgr. Monika Klapková
ředitelka školy

 

Skip to content