Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Maturity 2021

Informace k maturitám a změny

naleznete na stránkách CERMATu zde. Součástí těchto webových stránek je mimo jiné:

Informace k ukončení 2. pololetí maturantů

Zde naleznete informace k ukončení aktuálního pololetí na MGO.

Přihlášení k maturitě

Přihlášku k maturitě si můžete vytisknout nebo vyzvednout na sekretariátu školy. Při návštěvě školy je třeba dodržovat aktuálně nastavená hygienická pravidla. Pokud si budete tisknout přihlášku sami z webu školy – tiskněte ji oboustranně.

Vyplněnou přihlášku odevzdáte buď třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy do 25. 11. 2020.

POKYNY pro vyplnění přihlášky:

 • V části ŽÁK: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství, email. (viz vzor)
 • V části SPOLEČNÁ ČÁST MZ = státní část = didaktický test (dole na první stránce): zakřížkujete ve sloupci „Řádný termín“ v „Povinných zkouškách“ všichni Český jazyk a literatura. Dále si zvolíte buď matematiku (varianta B) nebo jeden z cizích jazyků (varianta A). (viz vzor)
 • V části PROFILOVÁ ČÁST MZ = školní část (nahoře na druhé straně)
  • při variantě A zakřížkujete v „Povinných zkouškách“ / sloupec „Řádný termín“ Český jazyk a lieraturu, dále Cizí jazyk, ze kterého píšete didaktický test a další dva předměty si vyberete z nabídky. (viz vzor)
  • při variantě B zakřížkujete v „Povinných zkouškách“ / sloupec „Řádný termín“ Český jazyk a lieraturu a další dva předměty si vyberete z nabídky.(viz vzor)
 • Žáci s PUP v části „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE“ zakřížkují odstavec „Žádám v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. …“ Dále doporučujeme doplnit si informace za asistence pana zástupce ředitele Mgr. Milana Pobořila, Ph.D. Je třeba předložit doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.
 • Matematika+ má nový název Matematika rozšiřující. Její výsledek bude na maturitním vysvědčení, ale neovlivní výsledky povinné maturity. Přihlašuje se na první straně v části „Společná část MZ“ / „Nepovinné zkoušky“ / sloupec „Řádný termín“ dole.
 • Datum, jméno a podpis – na druhé straně dole viz vzor.
 • Nepovinné zkoušky – pokud si budete chtít navolit navíc nepovinný předmět, zapisujete si jej do části „Nepovinné zkoušky“ / sloupec „Řádný termín“. (Žák si může navolit maximálně 2 nepovinné zkoušky.) Volbu doporučujeme konzultovat s panem zástupcem Mgr. Milanem Pobořilem, Ph.D.

Pravidla maturitní zkoušky na Mendelově gymnáziu

 • Zkouška má část společnou a profilovou.
 • Přihlášky do společné i profilové části maturity se dodají řediteli školy
  do 1. prosince. Později nelze obsah přihlášky změnit!
 • V následujícím dokumentu jsou stanoveny podmínky a pravidla pro maturitní zkoušky na Mendelově gymnáziu v roce 2021, které stanovuje § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů: Maturitní zkouška v roce 2021 obecné podmínky DIS

hodnocení maturitních zkoušek

Maturitní témata profilové části
maturitní zkoušky ve školním roce 2020–2021

CERMAT

Ochrana zdraví v období maturit

(Bude aktualizováno dle situace)

 • Maximální počet osob ve třídě je 15. Přítomni jsou členové komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Přítomni mohou být, v rámci zásady veřejnosti, další osoby, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti je vymezen ve 2 m odstupu.
 • V průběhu ústní zkoušky konané nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Je vhodně zachovat rozestup 2 m.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice)
 • Během zkoušky používá žák vlastní potřeby. V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 minut) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny desinfekcí.

Skip to content