Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

O škole:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Prevence

 

Mgr. Barbora Hlubková
555 557 417
hlubkova@mgo.opava.cz
Mgr. Šárka Hronková
555 557 417
hronkova@mgo.opava.cz
Mgr. Aleš Staněk
555 557 421
stanek@mgo.opava.cz

V rámci Prevence jsme se zapojili do projektu Nenech to být bojujícího se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách.

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Mendelovo gymnázium, Opava

Krizový plán školy je dokument, ve kterém je návod postupu při řešení krizových situací ve škole. Je součástí školního Minimálního preventivního programu a je vypracován v souladu s platným zněním Školního řádu. Krizový plán školy vychází z těchto dokumentů:

 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010–28
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.14423/99–22
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j. 11696/2004–24
 • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních, č.j. 16227/96–22

 

Obsah:

1. Krizové situace

A. Užívání tabákových výrobků

B. Nález a požití alkoholu

C. Jiné omamné a psychotropní látky

D. Krádeže, vandalismus

E. Šikana

F. Šikana učitele

G. Kyberšikana

H. Nošení zbraní a předmětů ohrožující zdraví

I. Útok (na učitele)

2. Výchovná opatření

 

Použité zkratky:

PPP – pedagogicko-psychologická poradna
ŘŠ – ředitel školy
ŠMP – školní metodik prevence
VP – výchovná poradkyně
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
OPL – omamné a psychotropní látky
ŠPT – školní preventivní tým
VK – Výchovná komise

1. Krizové situace

A. Užívání tabákových výrobků

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit.

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Pedagogický pracovník dále postupuje dle školního řádu školy – o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud, od koho má tabákový výrobek).

4. Je informován ŠMP (ten založí záznam do své agendy).

5. Třídní učitel nebo ŠMP informuje zákonného zástupce žáka a vedení školy.

6. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola OSPOD.

7. Z konzumace tabákových výrobků je ve škole potřeba vyvodit sankce dle platného školního řádu

 

B.1 Požití alkoholu

1. Pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných je okamžitě nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka posoudí pedagogický pracovník, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a zavolá lékařskou službu první pomoci.

5. Pedagogický pracovník informuje zákonného zástupce žáka.

6. Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7. Jestliže je zákonný zástupce nedostupný, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů.

8. Třídní učitel nebo ŠMP sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (odkud, od koho má alkohol), toto založí ŠMP do své agendy a informuje vedení školy.

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k OSPOD.

10. V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce dle platného školního řádu. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

12. Stejný postup platí i v případě, kdy pedagogický pracovník zjistí, že žák přišel do školy pod vlivem alkoholu a kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

B.2 Nález alkoholu ve škole:

B.2A Pokud pracovník školy nalezne v prostorách školy alkohol, postupuje takto:

 1. Tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 2. O nálezu okamžitě uvědomí vedení školy.
 3. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 4. Je zaznamenám stručný záznam o události.

B.2B Pokud pracovník školy zadrží alkohol u některého žáka, postupuje takto:

 1. Zabavenou tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. O nálezu okamžitě uvědomí vedení školy.
 3. Je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen (datum, místo, čas nálezu a jméno žáka). Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo ten, který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen VP, ŘŠ nebo ŠMP. Zápis záznamu založí ŠMP do své agendy.
 4. Je informován zákonný zástupce žáka, v případě opakovaného nálezu u téhož žáka, je informován i OSPOD.
 5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

C. Jiné omamné a psychotropní látky

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávaní, šíření i propagace OPL, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

Škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Dále stanovuje sankce za porušení zákazu ve školním řádu. Porušení bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle §187 a §188 a spáchání nebo dokončení takového trestního činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

C.1 Konzumace OPL ve škole:

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, vyrozumí pedagogický pracovník vedení školy.
 6. Škola informuje zákonného zástupce žáka.
 7. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů. Škola může od OSPODu vyžadovat pomoc.
 9. Škola splní oznamovací povinnost k OSPODu. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 10. V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takového situace.
 11. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce dle platného školního řádu. Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
 12. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. Krizový plán školy, Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

C.2 Distribuce OPL ve škole:

Distribuce OPL je v ČR považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

Přechovávání OPL je vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buďto jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanoven školním řádem.

C.3 Nález OPL ve škole:

C.3A V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. Okamžitě informují vedení školy.
 3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas, místo nálezu a obálku přelepí. Přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
 4. Vedení školy vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

C.3B V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. Okamžitě informují vedení školy.
 3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena (datum, místo, čas nálezu a jméno žáka). Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena, nebo který látku odevzdal. V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ŘŠ, jeho zástupce, popřípadě ŠMP.
 4. O nálezu látky je informována Policie ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
 5. Škola informuje zákonného zástupce žáka.
 6. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předá škola látku zajištěnou výše uvedeným způsobem přivolanému lékaři (možnost usnadnění léčby, neboť u řady jedů jsou známy protijedy). Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

C.3C V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe postupují takto:

 1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 2. Pracovník školy, který má toto podezření okamžitě informuje ředitelku školy, popřípadě jejího zástupce. Pokud nejsou přítomni, informuje ŠMP.
 3. Vedení školy informuje Policii ČR, zkonzultují s ní další postup.
 4. Škola informuje zákonného zástupce žáka.
 5. Žák je izolován od ostatních do příjezdu Policie ČR, je nutné ho mít neustále pod dohledem. U žáka se za žádných okolností neprovádí osobní prohlídka, ani prohlídka jeho věcí.
 6. Po příjezdu Policie ČR se postupuje škola dle jejich instrukcí.

 

D. Krádeže, vandalismus

Krádeže a ničení majetku školy jsou nejčastějšími formami protiprávního jednání, se kterými se setkáváme ve školním prostředí.

Postup při nahlášení krádeže žákem:

 1. Pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
 2. Věc ohlásit na Policii ČR, nebo poučit zákonného zástupce poškozeného žáka, že má tuto možnost.
 3. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc na OSPOD (je-li pachatel mladší 18 let) a současně předat věc orgánům činným v trestním řízení.

Postup při vzniku škody (vandalismus):

Každý je zodpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

 1. Vznikne-li škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.
 2. vzniklé škodě je informován ŘŠ.
 3. V případě, že škola viníka zná, může na něm (respektive jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.
 4. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu školy, může škola náhradu vymáhat soudní cestou.

 

E. Šikana

Metodika první pomoci pedagogů při šikaně zahrnuje 4 kroky:

I. Diagnostiku šikany

II.Vyšetřování

III. Nápravu

IV. Léčbu

Metody vyšetřování, nápravy a léčby jsou voleny dle závažnosti šikanování. Škola řeší šikanu podle předem zvolených postupů buď vlastními silami, nebo spolupracuje s dalšími institucemi. Rozlišujeme dva stupně závažnosti – počáteční a pokročilý, které se odlišují charakteristickými rysy chování, spoluprací, vztahy a celkovou atmosférou ve skupině.

Pro případ výskytu šikany je na škole ustanovena skupina osob zodpovědná za její řešení – výchovná komise (VK), kterou tvoří školní metodička prevence (ŠMP), výchovný poradce (VP) a třídní učitel.

 

E.1 Strategie první pomoci při počáteční šikaně se standardní formou (první až třetí stupeň vývojové destrukce, kdy normy, hodnoty a postoje vůči šikanování ve skupině nejsou přijaty většinou)

Vyšetřování: probíhá vlastními silami školy:

 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
 2. Nalezení vhodných svědků.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 4. Zajištění ochrany obětem.
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Náprava: je realizována:

 1. metodou usmíření – sleduje se vnitřní proměna vztahů mezi oběťmi a agresory k lepšímu, potrestání se nekoná, použití této metody je ale omezené, lze ji užít pouze u počátečních stadií a dětí mladšího školního věku.
 2. metodou vnějšího nátlaku – záměrem je přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a k dodržování oficiálních norem.

Postup zahrnuje 3 kroky:

 • individuální nebo komisionální pohovor s aktéry (agresory, popřípadě s jejich rodiči)
 • oznámení o potrestání agresorů před celou třídou. Šikana je posuzována ze strany šikanujícího jako závažné porušení školního řádu a budou z něho vyvozeny přísné sankce. Podle závažnosti porušení bude žákovi uděleno výchovné nebo kázeňské opatření (viz Hlava školního řádu). Cílem je přesvědčit žáky, že škola dokáže zajistit ochranu slabých před silnými.
 • ochrana oběti (např. stanovení ochránců oběti, poradit, jak se chovat v případě opakování šikany, pomoc najít spojence – kamaráda, zpřísnění dozorů, aby se zabránilo další šikaně).

 

E.2 Strategie při pokročilé šikaně s neobvyklou formou – brutální a nestandardní – např. výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování (čtvrtý a pátý stupeň šikanování, kdy normy, hodnoty a postoje vůči šikanování byly přijaty většinou či dokonce všemi členy skupiny)

Škola spolupracuje s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

Vyšetřování zahrnuje následující kroky:

 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. Nahlášení policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné jí zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Náprava a léčba jsou složité, realizují se na základě rady odborníků – především psychologů z PPP. Je třeba zdůraznit významnou úlohu spolupráce školy s rodiči obětí.

 

F. Šikana učitele

Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy.

F.1 Šikana ze strany žáků:

 1. Pedagog v pozici oběti šikany, či pedagog, který je takovéto situace svědkem vyhledá okamžitě pomoc. Obrací se na:
 • ředitele školy (ŘŠ)
 • metodika prevence (ŠMP)
 • výchovného poradce (VP)
 • jiného pedagogického pracovníka
 1. vzniklé situaci je informován ŘŠ.
 2. Pokud se jedná o situaci ohrožující zdraví, či bezpečí pracovníka, ŘŠ přivolá Policii ČR, zajistí pomoc externího specialisty.
 3. Školní preventivní tým zajistí další šetření:
 • rozhovor s obětí
 • rozhovor se svědky
 • rozhovor s agresorem / či skupinou agresorů – je zajištěno, že se nemohou domlouvat na společné výpovědi, nikdy nedochází ke konfrontaci
 • z rozhovoru se provádí zápis
 • pokud není ŘŠ vyšetřování přítomen, je o výsledcích okamžitě informován.
 1. ŘŠ informuje zákonné zástupce agresorů o vzniklé situaci a pozve je do školy k pohovoru s výchovnou komisí
 2. Výchovná komise projedná se zákonnými zástupci žáka další postup
 3. Provede se zápis z jednání VK – podepíší jej všichni přítomní.
 4. ŘŠ udělí agresorovi/agresorům výchovné opatření v souladu se školním řádem.
 5. ŘŠ informuje Policii ČR či OSPOD, pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování.
 6. ŠMP a třídní učitel zajistí následnou práci s třídním kolektivem.
 7. ŘŠ nabídne pedagogovi odbornou pomoc a podporu.

F.2 Šikana učitele ze strany vedení (nejčastěji jako bossing), kolegů (nejčastěji jako mobbing), podřízených kolegů (nejčastěji jako staffing), nebo šikana ze strany zákonných zástupců postrádá aspekt rizikového chování žáků. Tyto formy šikany patří do pracovněprávní problematiky a postupy řešení vymezuje zákoník práce, případně trestní zákoník či občanský zákoník.

 

G. Kyberšikana

Kyberšikanu definujeme jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určují její závažnost.

Postup:

 1. při zjištění kyberšikany je informován ŘŠ a ŠMP.
 2. zajistí se ochrana oběti
 3. zajistí se dostupné důkazy
 4. vyšetření vzniklé situace, v případě potřeby zajistit pomoc a podporu externího pracovníka (Policie ČR, Městská policie, krajský metodik prevence aj.)
 5. informování rodičů oběti i agresora
 6. potrestání viníků dle platného školního řádu
 7. práce s třídním kolektivem, prevence další budoucí kyberšikany

H. Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví, zajištění předmětů

Je zakázáno nosit do školy a používat věci nebezpečné pro zdraví a život svůj a ostatních osob.

Postup v případě zjištění vnesení nebezpečných předmětů žákem do objektu školy:

 • Informovat ŘŠ/VP/ŠMP
 • Zajistit nebezpečnou věc
 • Okamžitě informovat zákonné zástupce žáka a vyzvat ho ke školní návštěvě, kde mu bude věc předána

I. Útok na učitele

Doporučený postup:

 • nedohadovat se, snížit hlas do klidnější polohy, mluvit spisovně, jasně a snažit se hovor ukončit nějak neutrálně
 • uklidnit agresora (nezáleží na tom, kdo je v právu), podpora zbytku třídy, udržet třídu na své straně
 • rozhodně nepomáhá hádání se s útočníkem

2. Výchovná opatření

Pro potrestání aktérů/agresorů lze užít následující výchovná opatření:

 • napomenutí a důtka TU, důtka ředitele školy
 • podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia
 • převedení do jiné třídy

V mimořádných situacích je možnost užít i jiná opatření:

 • ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 

Vytvořila: Mgr. Barbora Hlubková, ŠMP

V Opavě 2. 9. 2019